Tag: bác sĩ


  • Bài kiểm tra nhớ đời!

    Bài kiểm tra nhớ đời!

    Bài kiểm tra nhớ đời – Câu chuyện ý nghĩa sâu sắc cách học làm người nhân đức. Khi tôi đang còn học năm thứ hai trường nữ hộ sinh, một ngày nọ, vị giáo sư già cho chúng tôi làm bài kiểm tra. Câu hỏi cuối cùng làm tôi bật ngửa người: Chị hãy…