Tag: phẩm chất


  • Những điều người đàn ông cần có!

    Những điều người đàn ông cần có!

    Mạnh Tử viết: “Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất,” (Tức là giàu sang mà không hoang dâm, nghèo hèn mà không đổi chí khí, gặp uy vũ không chịu khuất phục). Vậy những điều người đàn ông cần có là gì? 3 phẩm chất người đàn…