Tag: kiến thức


  • Mọi cha mẹ Do Thái đều hỏi con câu hỏi này!

    Mọi cha mẹ Do Thái đều hỏi con câu hỏi này!

    Mọi cha mẹ Do Thái đều hỏi con câu hỏi này khi đứa trẻ còn nhỏ: “Nếu một ngày nhà bị cháy, con có thể đem theo thứ gì?”. Khi đó có em trả lời là tiền, có em nói sẽ mang đồ quý giá như kim cương. Phụ huynh Do Thái khi đó sẽ…