Tag: miêu tả


  • BÀI VĂN MIÊU TẢ VƯỜN NHÀ BÀ TOÀN DẤU HUYỀN

    BÀI VĂN MIÊU TẢ VƯỜN NHÀ BÀ TOÀN DẤU HUYỀN

    Chúng tôi xin giới thiệu với bạn đọc bài văn miêu tả Vườn nhà bà toàn dấu huyền, nguyên văn bài làm có 1-0-2 này như sau: “Vườn nhà bà Vườn. Nhà bà Vườn nằm gần đầu làng. Nhà bà Vườn nghèо. Bà nằm giường xà. Nhà thì vừa vừa mà nhiều đồ: nàо là…