Tag: thành ngữ


  • Hữu xạ tự nhiên hương là gì?

    Hữu xạ tự nhiên hương là gì?

    Người Trung Hoa xưa có câu “Hữu xạ tự nhiên hương” (有麝自然香 /Yǒu shè zìrán xiāng/), đầy đủ là “Hữu xạ tự nhiên hương, hà tất đương phong lập”. Hữu xạ tự nhiên hương là gì? Theo Wiki thì, “Hữu xạ tự nhiên hương” là một thành ngữ, nghĩa là có chất thơm thì tự…